Studenckie Fotograficzne Koło Naukowe

Fotograficzne Koło Naukowe

Fotograficzne Koło Naukowe Uniwersytetu Śląskiego zostało zało­żone w 2010 roku, od 2014 działa przy Zakładzie Komunikacji Kulturowej. Opiekunem koła jest prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk.

Nadrzędnym celem Koła jest reflek­sja nad histo­ryczno-kul­tu­ro­wymi i prak­tycz­nymi aspek­tami foto­gra­fii, roz­wi­ja­nie i pogłę­bia­nie zain­te­re­so­wań stu­den­tów, zdo­by­wa­nie nowych umie­jęt­no­ści oraz dzie­le­nie się wie­dzą i doświad­cze­niami z zakresu foto­gra­fii. Działania koła opie­rają się na trzech fila­rach:
– spo­tka­niach dys­ku­syj­nych, gdzie oprócz oma­wia­nia zagad­nień i pro­ble­mów z zakresu teo­rii foto­gra­fii, stu­denci mają oka­zję do pre­zen­ta­cji wła­snej twór­czo­ści i pro­jek­tów reali­zo­wa­nych
w ramach wła­snych zain­te­re­so­wań,
– wykła­dach otwar­tych, na któ­rych stu­denci lub zapro­szeni goście (teo­re­tycy, prak­tycy foto­gra­fii) pre­zen­tują efekty swo­ich badań sze­ro­kiej publicz­no­ści (spo­tka­nia są otwarte dla wszyst­kich chęt­nych),
– pro­jek­tach wspól­nych człon­ków koła, które mają cha­rak­ter prak­tycz­nej dzia­łal­no­ści, m.in.
w postaci warsz­ta­tów foto­gra­ficz­nych, ple­ne­rów, zajęć w stu­diu foto­gra­ficz­nym.
Studenci sami decy­dują, jakie pro­jekty indy­wi­du­alne i gru­powe zamie­rzają reali­zo­wać zgod­nie
z wła­snymi zain­te­re­so­wa­niami.

Podsumowaniem każ­dego roku dzia­łal­no­ści Koła jest zbior­cza wystawa foto­gra­ficzna (do tej pory wystawy miały miej­sce m.in. w Szybie Wilson w Katowicach w ramach Industriady, na Studenckim Festiwalu Nauki, na Wydziale Filologicznym w Katowicach itd.).

Współpraca

FotograficzneKoło Naukowe UŚ otwiera się na współ­pracę z kołami nauko­wymi Uniwersytetu Śląskiego, jed­nost­kami poza­uni­wer­sy­tec­kimi oraz kołami nauko­wymi z innych uczelni wyż­szych.
W 2012 i 2013 roku w ramach współ­pracy ze Studenckim Kołem Naukowym Fotografii Artystycznej Foton” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu odbyły się dwa ple­nery foto­gra­ficzne (Racibórz, Katowice), czego efek­tem była wspólna wystawa Śląsk w obiek­ty­wie”.

Działalność Koła ma przede wszyst­kim stwo­rzyć prze­strzeń dla samo­dziel­nej aktyw­no­ści
badaw­czo-arty­stycz­nej stu­den­tów przez połą­cze­nie reflek­sji teo­re­tycz­nej z dzia­ła­niami prak­tycz­nymi, dla któ­rych nie ma miej­sca w struk­tu­rze zajęć aka­de­mic­kich.

Fotograficzne Koło Naukowe UŚ zrze­sza stu­den­tów wszyst­kich kie­run­ków Uniwersytetu Śląskiego, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa, kul­tur mediów, dzien­ni­kar­stwa
i komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej.