Stu­denc­kie Foto­gra­ficzne Koło Naukowe

Foto­gra­ficzne Koło Naukowe

Foto­gra­ficzne Koło Naukowe Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego zostało zało­żone w 2010 roku, od 2014 działa przy Zakła­dzie Komu­ni­ka­cji Kul­tu­ro­wej. Opie­ku­nem koła jest prof. dr hab. Urszula Żydek-Bed­nar­czuk.

Nad­rzęd­nym celem Koła jest reflek­sja nad histo­ryczno-kul­tu­ro­wymi i prak­tycz­nymi aspek­tami foto­gra­fii, roz­wi­ja­nie i pogłę­bia­nie zain­te­re­so­wań stu­den­tów, zdo­by­wa­nie nowych umie­jęt­no­ści oraz dzie­le­nie się wie­dzą i doświad­cze­niami z zakresu foto­gra­fii. Dzia­ła­nia koła opie­rają się na trzech fila­rach:
– spo­tka­niach dys­ku­syj­nych, gdzie oprócz oma­wia­nia zagad­nień i pro­ble­mów z zakresu teo­rii foto­gra­fii, stu­denci mają oka­zję do pre­zen­ta­cji wła­snej twór­czo­ści i pro­jek­tów reali­zo­wa­nych
w ramach wła­snych zain­te­re­so­wań,
– wykła­dach otwar­tych, na któ­rych stu­denci lub zapro­szeni goście (teo­re­tycy, prak­tycy foto­gra­fii) pre­zen­tują efekty swo­ich badań sze­ro­kiej publicz­no­ści (spo­tka­nia są otwarte dla wszyst­kich chęt­nych),
– pro­jek­tach wspól­nych człon­ków koła, które mają cha­rak­ter prak­tycz­nej dzia­łal­no­ści, m.in.
w postaci warsz­ta­tów foto­gra­ficz­nych, ple­ne­rów, zajęć w stu­diu foto­gra­ficz­nym.
Stu­denci sami decy­dują, jakie pro­jekty indy­wi­du­alne i gru­powe zamie­rzają reali­zo­wać zgod­nie
z wła­snymi zain­te­re­so­wa­niami.

Pod­su­mo­wa­niem każ­dego roku dzia­łal­no­ści Koła jest zbior­cza wystawa foto­gra­ficzna (do tej pory wystawy miały miej­sce m.in. w Szy­bie Wil­son w Kato­wi­cach w ramach Indu­striady, na Stu­denc­kim Festi­walu Nauki, na Wydziale Filo­lo­gicz­nym w Kato­wi­cach itd.).

Współ­praca

Foto­gra­ficz­ne­Koło Naukowe UŚ otwiera się na współ­pracę z kołami nauko­wymi Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, jed­nost­kami poza­uni­wer­sy­tec­kimi oraz kołami nauko­wymi z innych uczelni wyż­szych.
W 2012 i 2013 roku w ramach współ­pracy ze Stu­denc­kim Kołem Nauko­wym Foto­gra­fii Arty­stycz­nej Foton” Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkoły Zawo­do­wej w Raci­bo­rzu odbyły się dwa ple­nery foto­gra­ficzne (Raci­bórz, Kato­wice), czego efek­tem była wspólna wystawa Śląsk w obiek­ty­wie”.

Dzia­łal­ność Koła ma przede wszyst­kim stwo­rzyć prze­strzeń dla samo­dziel­nej aktyw­no­ści
badaw­czo-arty­stycz­nej stu­den­tów przez połą­cze­nie reflek­sji teo­re­tycz­nej z dzia­ła­niami prak­tycz­nymi, dla któ­rych nie ma miej­sca w struk­tu­rze zajęć aka­de­mic­kich.

Foto­gra­ficzne Koło Naukowe UŚ zrze­sza stu­den­tów wszyst­kich kie­run­ków Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa, kul­tur mediów, dzien­ni­kar­stwa
i komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej.