Stu­denc­kie Koło Naukowe Kul­tu­ro­znaw­ców

Koło Naukowe Kul­tu­ro­znaw­ców

Koło Naukowe Kul­tu­ro­znaw­ców przy Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Kato­wi­cach działa od 1989 roku pod opieką naukową dr hab. Dobro­sławy Wężo­wicz-Ziół­kow­skiej.

Koło powstało z ini­cja­tywy stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa, któ­rych pasje poznaw­cze i chęć prak­tycz­nego spraw­dze­nia wie­dzy teo­re­tycz­nej, naby­wa­nej w trak­cie stu­diów, do pod­ję­cia znacz­nie szer­szych i ambit­niej­szych dzia­łań niż prze­wi­dują to obo­wiąz­kowe zaję­cia uni­wer­sy­tec­kie.

Koło Naukowe Kul­tu­ro­znaw­ców sku­pia stu­den­tów róż­nych kie­run­ków i wydzia­łów Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego zain­te­re­so­wa­nych posze­rza­niem wie­dzy z zakresu histo­rii i antro­po­lo­gii kul­tury. Pro­gram naukowy Koła od początku jego ist­nie­nia zwią­zany jest ści­śle z istot­nym w naukach o kul­tu­rze zagad­nie­niem wza­jem­nych wpły­wów i efek­tów prze­ni­ka­nia się kul­tur sze­roko poję­tego Zachodu i Wschodu. W ramach tak zakro­jo­nego pro­gramu, który za przed­miot ana­lizy i inter­pre­ta­cji przyj­muje zarówno sferę mate­rialną, jak i men­talną, Koło pro­wa­dzi bada­nia wpły­wa­ją­cych na sie­bie i histo­rycz­nie powią­za­nych kul­tur Basenu Morza Śród­ziem­nego. W ramach tak pomy­śla­nych dzia­łań badaw­czych, zor­ga­ni­zo­wało już 15. stu­denc­kich kul­tu­ro­znaw­czych wypraw nauko­wych:

 1. Pal­myra 90 (Tur­cja – Syria) – sierpień/​wrzesień 1990;
 2. Ana­to­lia 92 (Tur­cja Zachod­nia) – sier­pień 1992;
 3. Igre­tur 97 (Tur­cja Zachod­nia i Środ­kowa) – wrze­sień 1997;
 4. Hel­lada 98 (Gre­cja – Kreta) – wrze­sień 1998;
 5. France – Sud 99 (Fran­cja Środ­kowa i Połu­dniowa, Wło­chy Pół­nocne) – wrze­sień 1999;
 6. Kapa­do­cja 2000 (Tur­cja) – wrze­sień 2000;
 7. Gre­cja – Kreta 2001 (Gre­cja z Pelo­po­ne­zem, Kreta) – sier­pień 2001;
 8. Krym 2002 (Ukra­ina Zachod­nia, Krym) – lipiec/​sierpień 2002;
 9. Kara Deniz 2004 (Tur­cja cen­tralna) – sier­pień 2004;
 10. Hel­las 2006 (Gre­cja lądowa i Pelo­po­nez) – sier­pień 2006;
 11. Ita­lia 2007(od Wene­cji do Paestum) – sier­pień 2007;
 12. Kapa­do­cja 2008 (Pół­wy­sep Ana­to­lij­ski) – sier­pień 2008;
 13. Ibe­riada 2009 (Hisz­pa­nia – Por­tu­ga­lia) – sier­pień 2009;
 14. Bał­kań­ski do syta 2010 (Mace­do­nia, Ser­bia, Czar­no­góra, Bośnia i Her­ce­go­wina, Alba­nia, Chor­wa­cja, Sło­we­nia) – sier­pień 2010;
 15. Gre­cja – Kreta 2011 (Rumu­nia, Ser­bia, Gre­cja, Kreta) – sier­pień 2011;

oraz 9 wycie­czek dydak­tycz­nych dla stu­den­tów i pra­cow­ni­ków UŚ:

 1. Wene­cja – Werona – Rawenna (Wło­chy Pół­nocne) – kwiecień/​maj 1998;
 2. Lascaux – Cro-Magnon (Fran­cja) – kwiecień/​maj 1999;
 3. Rzym (Wło­chy Pół­nocne i Środ­kowe) – kwiecień/​maj 2001;
 4. Dordo­gne (Fran­cja) – kwiecień/​maj 2002;
 5. Sankt Peters­burg (Litwa, Łotwa, Rosja) – kwiecień/​maj 2003;
 6. Tran­syl­wa­nia (Rumu­nia Zachod­nia) – kwiecień/​maj 2006;
 7. Litwa – Łotwa – Esto­nia – kwiecień/​maj 2007;
 8. Śla­dami Dra­kuli (Tran­syl­wa­nia – Buka­reszt) – kwiecień/​maj 2008;
 9. Wilno – Ryga – Tal­lin – Sankt Peters­burg – kwie­cień 2009

KNK pro­wa­dzi rów­nież sze­reg innych dzia­łań, do któ­rych należą m.in. orga­ni­za­cja warsz­ta­tów i zebrań nauko­wych, udział w kon­fe­ren­cjach nauko­wych innych ośrod­ków uczel­nia­nych, wystawy foto­gra­ficzne czy orga­ni­za­cja i reali­za­cja kon­kur­sów wie­dzy z cyklu Spo­tka­nia z kul­turą i histo­rią ” dla szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych, wspo­ma­ga­jąc i roz­sze­rza­jąc kul­tu­ro­znaw­cze dzia­ła­nia edu­ka­cyjne ma rzecz śro­do­wi­ska.

Koło zor­ga­ni­zo­wało m.in.: Kon­kurs wie­dzy o histo­rii i kul­tu­rze sta­ro­żyt­nego Egiptu; 17 – 18 IV 1998; Kon­kurs wie­dzy o histo­rii i kul­tu­rze sta­ro­żyt­nej Gre­cji; 26 – 27 IV 1999; Kon­kurs wie­dzy o histo­rii i kul­tu­rze sta­ro­żyt­nego Rzymu; 6 – 7 V 2000; Kon­kurs Mito­lo­gie świata” (Gre­cja, Rzym, juda­izm, chrze­ści­jań­stwo); 23 – 25 IV 2001; Kon­kurs wie­dzy pod nazwą Krąg kul­tur Unii Euro­pej­skiej – Fran­cja” 24 – 25 IV 2002; Kon­kurs wie­dzy Krąg kul­tur Unii Euro­pej­skiej – Bel­gia” 5 V do 17 V 2003; Kon­kurs wie­dzy Krąg kul­tur Unii Euro­pej­skiej” – Wielka Bry­ta­nia 26 – 28 V 2004 oraz sze­reg pre­lek­cji, wykła­dów i wystaw w miej­skich ośrod­kach kul­tury regionu.

Przy­go­to­wu­jąc stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa do dzia­ła­nia w nowej sytu­acji rynku kul­tury pod­jęło także współ­pracę ze Sto­wa­rzy­sze­niem Spo­łeczno-Kul­tu­ral­nym Kon­takt”, part­ne­rem wnio­sku KNK o Małe Dota­cje z fun­du­szu Teraz Inte­gra­cja” PHARE 2001, które zakoń­czyły się suk­ce­sem i uzy­ska­niem dota­cji z Fun­da­cji Schu­mana na rzecz kul­tury w regio­nie.

Człon­ko­wie Koła współ­re­da­gują i publi­kują arty­kuły w zeszy­tach nauko­wych pra­cow­ni­ków i stu­den­tów Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego Tek­sty z ulicy”. Przy współ­pracy ze Stu­denc­kim Kołem Nauko­wym Folk­lo­ro­znaw­ców wydany został zeszyt kul­tu­ro­znaw­czy nr 8 z 2004 roku, poświę­cony Ukra­inie i poli­tyczno-spo­łecz­nym prze­mia­nom pro­wa­dzą­cym do poma­rań­czo­wej rewo­lu­cji. Do doko­nań Koła zali­czają się także: wie­lo­let­nie bada­nia tere­nowe na Pod­halu (wieś Załuczne koło Odro­wąża Pod­ha­lań­skiego), zgro­ma­dze­nie mate­ria­łów z terenu i wyko­rzy­sta­nie ich w pra­cach magi­ster­skich oraz pod­czas zajęć dydak­tycz­nych. Nawią­za­nie kon­tak­tów ze stu­den­tami Uni­wer­sy­tetu w Stam­bule i Anka­rze,
roz­sze­rze­nie dzia­łal­no­ści Koła (człon­ko­stwo w Kole stu­den­tów Wydziału Radia i Tele­wi­zji, Wydziału Nauk Spo­łecz­nych, Prawa i Admi­ni­stra­cji, Wydziału Nauk o Ziemi), reali­za­cja fil­mów doku­men­tal­nych o Troi, Kre­cie, Gre­cji Lądo­wej, Fran­cji, Kapa­do­cji, Syrii i Tur­cji (mate­riał dydak­tyczny do użytku wewnętrz­nego).