Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców

Koło Naukowe Kulturoznawców

Koło Naukowe Kulturoznawców przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach działa od 1989 roku pod opieką naukową dr hab. Dobrosławy Wężowicz-Ziółkowskiej.

Koło powstało z ini­cja­tywy stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa, któ­rych pasje poznaw­cze i chęć prak­tycz­nego spraw­dze­nia wie­dzy teo­re­tycz­nej, naby­wa­nej w trak­cie stu­diów, do pod­ję­cia znacz­nie szer­szych i ambit­niej­szych dzia­łań niż prze­wi­dują to obo­wiąz­kowe zaję­cia uni­wer­sy­tec­kie.

Koło Naukowe Kulturoznawców sku­pia stu­den­tów róż­nych kie­run­ków i wydzia­łów Uniwersytetu Śląskiego zain­te­re­so­wa­nych posze­rza­niem wie­dzy z zakresu histo­rii i antro­po­lo­gii kul­tury. Program naukowy Koła od początku jego ist­nie­nia zwią­zany jest ści­śle z istot­nym w naukach o kul­tu­rze zagad­nie­niem wza­jem­nych wpły­wów i efek­tów prze­ni­ka­nia się kul­tur sze­roko poję­tego Zachodu i Wschodu. W ramach tak zakro­jo­nego pro­gramu, który za przed­miot ana­lizy i inter­pre­ta­cji przyj­muje zarówno sferę mate­rialną, jak i men­talną, Koło pro­wa­dzi bada­nia wpły­wa­ją­cych na sie­bie i histo­rycz­nie powią­za­nych kul­tur Basenu Morza Śródziemnego. W ramach tak pomy­śla­nych dzia­łań badaw­czych, zor­ga­ni­zo­wało już 15. stu­denc­kich kul­tu­ro­znaw­czych wypraw nauko­wych:

 1. Palmyra 90 (Turcja – Syria) – sierpień/​wrzesień 1990;
 2. Anatolia 92 (Turcja Zachodnia) – sier­pień 1992;
 3. Igretur 97 (Turcja Zachodnia i Środkowa) – wrze­sień 1997;
 4. Hellada 98 (Grecja – Kreta) – wrze­sień 1998;
 5. France – Sud 99 (Francja Środkowa i Południowa, Włochy Północne) – wrze­sień 1999;
 6. Kapadocja 2000 (Turcja) – wrze­sień 2000;
 7. Grecja – Kreta 2001 (Grecja z Peloponezem, Kreta) – sier­pień 2001;
 8. Krym 2002 (Ukraina Zachodnia, Krym) – lipiec/​sierpień 2002;
 9. Kara Deniz 2004 (Turcja cen­tralna) – sier­pień 2004;
 10. Hellas 2006 (Grecja lądowa i Peloponez) – sier­pień 2006;
 11. Italia 2007(od Wenecji do Paestum) – sier­pień 2007;
 12. Kapadocja 2008 (Półwysep Anatolijski) – sier­pień 2008;
 13. Iberiada 2009 (Hiszpania – Portugalia) – sier­pień 2009;
 14. Bałkański do syta 2010 (Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Albania, Chorwacja, Słowenia) – sier­pień 2010;
 15. Grecja – Kreta 2011 (Rumunia, Serbia, Grecja, Kreta) – sier­pień 2011;

oraz 9 wycie­czek dydak­tycz­nych dla stu­den­tów i pra­cow­ni­ków UŚ:

 1. Wenecja – Werona – Rawenna (Włochy Północne) – kwiecień/​maj 1998;
 2. Lascaux – Cro-Magnon (Francja) – kwiecień/​maj 1999;
 3. Rzym (Włochy Północne i Środkowe) – kwiecień/​maj 2001;
 4. Dordogne (Francja) – kwiecień/​maj 2002;
 5. Sankt Petersburg (Litwa, Łotwa, Rosja) – kwiecień/​maj 2003;
 6. Transylwania (Rumunia Zachodnia) – kwiecień/​maj 2006;
 7. Litwa – Łotwa – Estonia – kwiecień/​maj 2007;
 8. Śladami Drakuli (Transylwania – Bukareszt) – kwiecień/​maj 2008;
 9. Wilno – Ryga – Tallin – Sankt Petersburg – kwie­cień 2009

KNK pro­wa­dzi rów­nież sze­reg innych dzia­łań, do któ­rych należą m.in. orga­ni­za­cja warsz­ta­tów i zebrań nauko­wych, udział w kon­fe­ren­cjach nauko­wych innych ośrod­ków uczel­nia­nych, wystawy foto­gra­ficzne czy orga­ni­za­cja i reali­za­cja kon­kur­sów wie­dzy z cyklu Spotkania z kul­turą i histo­rią ” dla szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych, wspo­ma­ga­jąc i roz­sze­rza­jąc kul­tu­ro­znaw­cze dzia­ła­nia edu­ka­cyjne ma rzecz śro­do­wi­ska.

Koło zor­ga­ni­zo­wało m.in.: Konkurs wie­dzy o histo­rii i kul­tu­rze sta­ro­żyt­nego Egiptu; 17 – 18 IV 1998; Konkurs wie­dzy o histo­rii i kul­tu­rze sta­ro­żyt­nej Grecji; 26 – 27 IV 1999; Konkurs wie­dzy o histo­rii i kul­tu­rze sta­ro­żyt­nego Rzymu; 6 – 7 V 2000; Konkurs Mitologie świata” (Grecja, Rzym, juda­izm, chrze­ści­jań­stwo); 23 – 25 IV 2001; Konkurs wie­dzy pod nazwą Krąg kul­tur Unii Europejskiej – Francja” 24 – 25 IV 2002; Konkurs wie­dzy Krąg kul­tur Unii Europejskiej – Belgia” 5 V do 17 V 2003; Konkurs wie­dzy Krąg kul­tur Unii Europejskiej” – Wielka Brytania 26 – 28 V 2004 oraz sze­reg pre­lek­cji, wykła­dów i wystaw w miej­skich ośrod­kach kul­tury regionu.

Przygotowując stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa do dzia­ła­nia w nowej sytu­acji rynku kul­tury pod­jęło także współ­pracę ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Kontakt”, part­ne­rem wnio­sku KNK o Małe Dotacje z fun­du­szu Teraz Integracja” PHARE 2001, które zakoń­czyły się suk­ce­sem i uzy­ska­niem dota­cji z Fundacji Schumana na rzecz kul­tury w regio­nie.

Członkowie Koła współ­re­da­gują i publi­kują arty­kuły w zeszy­tach nauko­wych pra­cow­ni­ków i stu­den­tów Uniwersytetu Śląskiego Teksty z ulicy”. Przy współ­pracy ze Studenckim Kołem Naukowym Folkloroznawców wydany został zeszyt kul­tu­ro­znaw­czy nr 8 z 2004 roku, poświę­cony Ukrainie i poli­tyczno-spo­łecz­nym prze­mia­nom pro­wa­dzą­cym do poma­rań­czo­wej rewo­lu­cji. Do doko­nań Koła zali­czają się także: wie­lo­let­nie bada­nia tere­nowe na Podhalu (wieś Załuczne koło Odrowąża Podhalańskiego), zgro­ma­dze­nie mate­ria­łów z terenu i wyko­rzy­sta­nie ich w pra­cach magi­ster­skich oraz pod­czas zajęć dydak­tycz­nych. Nawiązanie kon­tak­tów ze stu­den­tami Uniwersytetu w Stambule i Ankarze,
roz­sze­rze­nie dzia­łal­no­ści Koła (człon­ko­stwo w Kole stu­den­tów Wydziału Radia i Telewizji, Wydziału Nauk Społecznych, Prawa i Administracji, Wydziału Nauk o Ziemi), reali­za­cja fil­mów doku­men­tal­nych o Troi, Krecie, Grecji Lądowej, Francji, Kapadocji, Syrii i Turcji (mate­riał dydak­tyczny do użytku wewnętrz­nego).