Studenckie Koło Naukowe Badaczy Kultury Popularnej Matriks

Studenckie Koło Naukowe Badaczy Kultury Popularnej Matriks

Władze Koła

Przewodniczący:

Tomasz Kuźniak

Zastępca:

Adam Prusik

Sekretarz:

Aleksandra Półtorak

Opieka naukowa:

dr Beata Gontarz, mgr Adrian Jaworek

O nas

Koło zostało zało­żone w lutym 2014 przy Zakładzie Kultury Literackiej.
Na począ­tek zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy cykl spo­tkań o wam­pi­rze w kul­tu­rze – się­gnę­li­śmy do źró­deł lite­rac­kich, histo­rycz­nych i antro­po­lo­gicz­nych. Interesowały nas tematy:

  1. Tradycyjny model wam­pira – wokół powie­ści Brama Stokera Dracula.
  2. Seksualność w powie­ści Stokera.
  3. Tło socjo­lo­giczne w powie­ści Stokera.
  4. Antropologiczne źró­dła wam­pi­ry­zmu (spo­tka­nie z zapro­szo­nymi gośćmi w CINiBA).
  5. Wampir orien­talny.
  6. Wampiryzm w muzyce roc­ko­wej i w grach fabu­lar­nych.

Więcej na: www​.face​book​.com/​b​a​d​a​c​z​e​p​o​p​k​u​l​t​u​r​y​m​atriks