Stu­denc­kie Koło Naukowe Bada­czy Kul­tury Popu­lar­nej Matriks

Stu­denc­kie Koło Naukowe Bada­czy Kul­tury Popu­lar­nej Matriks

Wła­dze Koła

Prze­wod­ni­czący:

Tomasz Kuź­niak

Zastępca:

Adam Pru­sik

Sekre­tarz:

Alek­san­dra Pół­to­rak

Opieka naukowa:

dr Beata Gon­tarz, mgr Adrian Jawo­rek

O nas

Koło zostało zało­żone w lutym 2014 przy Zakła­dzie Kul­tury Lite­rac­kiej.
Na począ­tek zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy cykl spo­tkań o wam­pi­rze w kul­tu­rze – się­gnę­li­śmy do źró­deł lite­rac­kich, histo­rycz­nych i antro­po­lo­gicz­nych. Inte­re­so­wały nas tematy:

  1. Tra­dy­cyjny model wam­pira – wokół powie­ści Brama Sto­kera Dra­cula.
  2. Sek­su­al­ność w powie­ści Sto­kera.
  3. Tło socjo­lo­giczne w powie­ści Sto­kera.
  4. Antro­po­lo­giczne źró­dła wam­pi­ry­zmu (spo­tka­nie z zapro­szo­nymi gośćmi w CINiBA).
  5. Wam­pir orien­talny.
  6. Wam­pi­ryzm w muzyce roc­ko­wej i w grach fabu­lar­nych.

Wię­cej na: www​.face​book​.com/​b​a​d​a​c​z​e​p​o​p​k​u​l​t​u​r​y​m​atriks