Stu­denc­kie Koło Naukowe Komu­ni­ka­cji Kul­tu­ro­wej

Stu­denc­kie Koło Naukowe
Komu­ni­ka­cji Kul­tu­ro­wej

Stu­denc­kie Koło Naukowe Komu­ni­ka­cji Kul­tu­ro­wej działa przy Zakła­dzie Komu­ni­ka­cji
Kul­tu­ro­wej od 2004 roku. Opie­ku­nem koła jest prof. dr hab. Tade­usz Miczka. Celem
Koła jest sze­rze­nie wśród stu­den­tów zarówno teo­re­tycz­nej, jak i prak­tycz­nej wie­dzy
z zakresu komu­ni­ka­cji kul­tu­ro­wej. Stu­denci reali­zują wspól­nie pro­jekty doty­czące
komu­ni­ka­cji medial­nej oraz komu­ni­ka­cji na pozio­mie inte­rak­cji (inter­per­so­nal­nej,
spo­łecz­nej i mię­dzy­kul­tu­ro­wej).

Na spo­tka­niach Koła pre­zen­to­wane i dys­ku­to­wane są postępy w reali­za­cji pro­jek­tów
oraz for­mu­ło­wane są wnio­ski, które zyskują następ­nie postać tek­stów i wystą­pień
wyko­rzy­stu­ją­cych rów­nież tech­niki mul­ti­me­dialne. Przy pomocy pra­cow­ni­ków Zakładu
Komu­ni­ka­cji Kul­tu­ro­wej oraz zapro­szo­nych gości Koło orga­ni­zuje rów­nież kon­fe­ren­cje
i semi­na­ria, poświę­cone każ­do­ra­zowo innym zagad­nie­niom zwią­za­nym z komu­ni­ka­cją
kul­tu­rową (w 2005 roku był to np. sze­roko pojęty pro­blem dia­logu w komu­ni­ka­cji).
Umoż­li­wiają one pre­zen­ta­cję doko­nań człon­ków Koła na szer­szym forum oraz zachę­cają
do dys­ku­sji z naukow­cami.

Dzia­łal­ność Koła ma przede wszyst­kim stwo­rzyć prze­strzeń dla samo­dziel­nej aktyw­no­ści
badaw­czo-arty­stycz­nej, dla któ­rej nie ma miej­sca w struk­tu­rze zajęć aka­de­mic­kich.
Spo­tka­nia mają zachę­cać do roz­wi­ja­nia pasji inte­lek­tu­al­nych zwią­za­nych z komu­ni­ka­cją
kul­tu­rową oraz do przy­ję­cia otwar­tej postawy poznaw­czej wobec nowych tech­no­lo­gii.
Pro­mo­wane jest tu nie tylko teo­re­tyczne, ale i empi­ryczne podej­ście do mediów.
Stu­denci sami decy­dują, jakie pro­jekty indy­wi­du­alne i gru­powe zamie­rzają reali­zo­wać,
zgod­nie z wła­snymi zain­te­re­so­wa­niami i potrze­bami (np. bada­niami przy­go­to­wu­ją­cymi
do pisa­nia pracy magi­ster­skiej). Koło reali­zuje także wyjaz­dowe kon­fe­ren­cje i
warsz­taty medialne.

Strona inter­ne­towa

www​.komu​ni​ka​cja​.us​.edu​.pl/​k​o​lo.htm