Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Kulturowej

Studenckie Koło Naukowe
Komunikacji Kulturowej

Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Kulturowej działa przy Zakładzie Komunikacji
Kulturowej od 2004 roku. Opiekunem koła jest prof. dr hab. Tadeusz Miczka. Celem
Koła jest sze­rze­nie wśród stu­den­tów zarówno teo­re­tycz­nej, jak i prak­tycz­nej wie­dzy
z zakresu komu­ni­ka­cji kul­tu­ro­wej. Studenci reali­zują wspól­nie pro­jekty doty­czące
komu­ni­ka­cji medial­nej oraz komu­ni­ka­cji na pozio­mie inte­rak­cji (inter­per­so­nal­nej,
spo­łecz­nej i mię­dzy­kul­tu­ro­wej).

Na spo­tka­niach Koła pre­zen­to­wane i dys­ku­to­wane są postępy w reali­za­cji pro­jek­tów
oraz for­mu­ło­wane są wnio­ski, które zyskują następ­nie postać tek­stów i wystą­pień
wyko­rzy­stu­ją­cych rów­nież tech­niki mul­ti­me­dialne. Przy pomocy pra­cow­ni­ków Zakładu
Komunikacji Kulturowej oraz zapro­szo­nych gości Koło orga­ni­zuje rów­nież kon­fe­ren­cje
i semi­na­ria, poświę­cone każ­do­ra­zowo innym zagad­nie­niom zwią­za­nym z komu­ni­ka­cją
kul­tu­rową (w 2005 roku był to np. sze­roko pojęty pro­blem dia­logu w komu­ni­ka­cji).
Umożliwiają one pre­zen­ta­cję doko­nań człon­ków Koła na szer­szym forum oraz zachę­cają
do dys­ku­sji z naukow­cami.

Działalność Koła ma przede wszyst­kim stwo­rzyć prze­strzeń dla samo­dziel­nej aktyw­no­ści
badaw­czo-arty­stycz­nej, dla któ­rej nie ma miej­sca w struk­tu­rze zajęć aka­de­mic­kich.
Spotkania mają zachę­cać do roz­wi­ja­nia pasji inte­lek­tu­al­nych zwią­za­nych z komu­ni­ka­cją
kul­tu­rową oraz do przy­ję­cia otwar­tej postawy poznaw­czej wobec nowych tech­no­lo­gii.
Promowane jest tu nie tylko teo­re­tyczne, ale i empi­ryczne podej­ście do mediów.
Studenci sami decy­dują, jakie pro­jekty indy­wi­du­alne i gru­powe zamie­rzają reali­zo­wać,
zgod­nie z wła­snymi zain­te­re­so­wa­niami i potrze­bami (np. bada­niami przy­go­to­wu­ją­cymi
do pisa­nia pracy magi­ster­skiej). Koło reali­zuje także wyjaz­dowe kon­fe­ren­cje i
warsz­taty medialne.

Strona internetowa

www​.komu​ni​ka​cja​.us​.edu​.pl/​k​o​lo.htm