Studenckie Koło Naukowe Folkloroznawców

Koło Naukowe Folkloroznawców

Studenckie Koło Folkloroznawców przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstało w 1976 roku, począt­kowo jako sek­cja Koła Naukowego Polonistów, a następ­nie jako samo­dzielna jed­nostka. Do 2003 roku opiekę naukową nad Kołem spra­wo­wał dr hab. Dionizjusz Czubala (przy współ­pracy dr Marianny Czubaliny w latach 1988 – 1995). Obecnie opie­ku­nem SKF jest prof. UŚ dr Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska.

Formy działalności SKF:

Akcje zbie­rac­kie folk­loru w tere­nie – bada­nia tere­nowe w Polsce:

 • 1976 Pińczów-Wiślica-Nowy Korczyn (09.08−15.09 1976). Temat: Podania i wspo­mnie­nia wojenne z Ponidzia.
 • 1977 Sosnowiec-Pilica. (27.08−11.09 1977) Temat: Folklor Zagłębia Dąbrowskiego.
 • 1980 Zawiercie. (03.08−16.08 1980) Temat:. Szlakiem Federowskiego. Podania z Zagłębia Dąbrowskiego.
 • 1988 Sosnowiec-Myszków (15.07−30.07 1988). Temat: Folklor Zagłębia Dąbrowskiego.
 • 1989 Zazdrość. (01.07−07.07 1989) Temat: Podania Zagłębia Dąbrowskiego.
 • 1999 Wisła-Istebna (wrze­sień). Temat: Współczesne makro­plotki, sen­sa­cje i legendy miej­skie.
 • 2000 Koniaków-Jaworzynka. Temat: Współczesne makro­plotki, sen­sa­cje i legendy miej­skie.

Akcje zbie­rac­kie folk­loru w tere­nie – bada­nia tere­nowe za gra­nicą:

 • 1991 — Mongolia. (02.08−29.08 1991) Temat: Współczesne mity mon­gol­skie.
 • 1992 — Turcja (2.08−30.08 1992) [wraz z Kołem Naukowym Kulturoznawców] Temat: Folklor polo­nii turec­kiej oko­lic Adampola.
 • 1994 — Lwów (15.09−30.09 1994). Temat: Współczesne mity ukra­iń­skie.
 • 1995 — Lwów-Kijów (15.10−27.10 1995). Temat: Współczesne mity ukra­iń­skie.
 • 1999 — Mongolia (sier­pień 1999). Temat. Wspólczesne mity mon­gol­skie.
 • 2000 — Mongolia-Chiny-Tybet-Nepal-Indie (pierw­sza grupa). Mongolia-Chiny-Tybet-Kazachstan-Rosja (druga grupa). Temat: Współczesne mity (mon­gol­skie)
  azja­tyc­kie.
 • 2000 — Kijów (paź­dzier­nik) Temat: Współczesne mity ukra­iń­skie.
 • 2001 — Mongolia. Temat: Współczesne obrzędy pogrze­bowe Mongołów.
 • 2002 — Słowacja: Zylina-Rużomberok-Bratysława. Temat: Współczesne legendy miej­skie Słowaków.
 • 2003 — Lwów-Stryj (wrze­sień). Temat: Folklor miej­ski Lwowa i Stryja
 • 2004 — Lwów-Stryj (kwie­cień). Temat: Folklor miej­ski Lwowa i Stryja

Opracowanie naukowe tek­stów i druk Zeszytów nauko­wych pra­cow­ni­ków i stu­den­tów UŚ Teksty z ulicy”:

 • Teksty z ulicy. Zeszyt folk­lo­ry­styczny Nr 1, pod red. D. Czubali i M. Czubaliny, Katowice 1995.
 • Teksty z ulicy. Zeszyt folk­lo­ry­styczny Nr 2, pod red. D. Czubali i D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 1996.
 • Teksty z ulicy. Zeszyt folk­lo­ry­styczny Nr 3 – 4, pod red. D. Czubali i D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 1999.
 • Teksty z ulicy. Zeszyt folk­lo­ry­styczny Nr 5 – 6, pod red. D. Czubali i D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 2003.
 • Teksty z ulicy. Zeszyt folk­lo­ry­styczny Nr 7, red. D. Czubala.
 • Teksty z ulicy. Zeszyt kul­tu­ro­znaw­czy Nr 8, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej i E. Yazykovej, Katowice 2004.
 • Teksty z ulicy. Zeszyt meme­tyczny Nr 9, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, współpr. M. Noszczyk, Katowice 2005.
 • Teksty z ulicy. Zeszyt meme­tyczny Nr 10, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, współpr. M. Noszczyk, Katowice 2006.
 • Teksty z ulicy. Zeszyt meme­tyczny Nr 11, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, współpr. M. Noszczyk, Katowice 2007.
 • Teksty z ulicy. Zeszyt meme­tyczny Nr 12, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, współpr. M. Noszczyk, Katowice 2008.
 • Teksty z ulicy. Zeszyt meme­tyczny Nr 13, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, współpr. M. Noszczyk, Katowice 2011.
 • Teksty z ulicy. Zeszyt meme­tyczny Nr 14, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, współpr. M. Noszczyk, Katowice 2012.

Udział człon­ków Koła w kon­fe­ren­cjach nauko­wych (łącz­nie 18 refe­ra­tów, z czego 7 od r. 2003).

Udział w Targach Edukacyjnych i Festiwalach Nauki UŚ — 2001, 2004, 2006.

Organizacja ogól­no­pol­skich kon­fe­ren­cji i warsz­ta­tów nauko­wych:

  • 1980 — Organizacja ogól­no­pol­skiej sesji nauko­wej towa­rzy­szą­cej I Ogólnopolskiemu Festiwalowi Studenckich Zespołów Folklorystycznych w Sosnowcu. Udział wzięli m.in.: prof. Józef Burszta, dr doc. Adolf Dygacz, prof. ATH dr hab. Dionizjusz Czubala, prof. dr hab. Ewa Kosowska, dr Urszula Kowalska, dr Eugeniusz Jaworski, dr Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, mgr Michał Waliński.
  • 2005 — I Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne: Memetyka. Teorie i apli­ka­cje Szczyrk (13−15 sty­czeń 2005).
  • 2005 — Warsztaty naukowe: Folklor i tra­dy­cje kul­tu­rowe regionu Transylwanii

Szczyrk (16−18 gru­dzień 2005).

 • 2006 — II Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne: Memetyka. Aplikacje i kon­tro­wer­sje, Szczyrk (13−15 luty 2006).
 • 2007 — III Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne: Reprodukcja i repli­ka­cja w kul­tu­rze i bio­lo­gii; Szczyrk (23−25 marzec 2007).
 • 2008 — IV Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne: Przypadek i koniecz­ność w ewo­lu­cji (Szczyrk 18 – 20 kwiet­nia 2008).
 • 2009 — V Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne: Większość a postęp ewo­lu­cji (Szczyrk 23 – 24 maja 2009).
 • 2010 — VI Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne: Mniejszość wobec więk­szo­ści (Cieszyn, 3 – 5 grud­nia 2010).
 • 2012 — VII Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne: Powtarzalność i zmien­ność w natu­rze i kul­tu­rze (8−10 marca 2012).

Opiekun naukowy

dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
e-mail: pidobro@​poczta.​onet.​pl