Stu­denc­kie Koło Naukowe Folk­lo­ro­znaw­ców

Koło Naukowe Folk­lo­ro­znaw­ców

Stu­denc­kie Koło Folk­lo­ro­znaw­ców przy Wydziale Filo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w Kato­wi­cach powstało w 1976 roku, począt­kowo jako sek­cja Koła Nauko­wego Polo­ni­stów, a następ­nie jako samo­dzielna jed­nostka. Do 2003 roku opiekę naukową nad Kołem spra­wo­wał dr hab. Dio­ni­zjusz Czu­bala (przy współ­pracy dr Marianny Czu­ba­liny w latach 1988 – 1995). Obec­nie opie­ku­nem SKF jest prof. UŚ dr Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska.

Formy dzia­łal­no­ści SKF:

Akcje zbie­rac­kie folk­loru w tere­nie – bada­nia tere­nowe w Pol­sce:

 • 1976 Piń­czów-Wiślica-Nowy Kor­czyn (09.08−15.09 1976). Temat: Poda­nia i wspo­mnie­nia wojenne z Poni­dzia.
 • 1977 Sosno­wiec-Pilica. (27.08−11.09 1977) Temat: Folk­lor Zagłę­bia Dąbrow­skiego.
 • 1980 Zawier­cie. (03.08−16.08 1980) Temat:. Szla­kiem Fede­row­skiego. Poda­nia z Zagłę­bia Dąbrow­skiego.
 • 1988 Sosno­wiec-Mysz­ków (15.07−30.07 1988). Temat: Folk­lor Zagłę­bia Dąbrow­skiego.
 • 1989 Zazdrość. (01.07−07.07 1989) Temat: Poda­nia Zagłę­bia Dąbrow­skiego.
 • 1999 Wisła-Istebna (wrze­sień). Temat: Współ­cze­sne makro­plotki, sen­sa­cje i legendy miej­skie.
 • 2000 Konia­ków-Jawo­rzynka. Temat: Współ­cze­sne makro­plotki, sen­sa­cje i legendy miej­skie.

Akcje zbie­rac­kie folk­loru w tere­nie – bada­nia tere­nowe za gra­nicą:

 • 1991 — Mon­go­lia. (02.08−29.08 1991) Temat: Współ­cze­sne mity mon­gol­skie.
 • 1992 — Tur­cja (2.08−30.08 1992) [wraz z Kołem Nauko­wym Kul­tu­ro­znaw­ców] Temat: Folk­lor polo­nii turec­kiej oko­lic Adam­pola.
 • 1994 — Lwów (15.09−30.09 1994). Temat: Współ­cze­sne mity ukra­iń­skie.
 • 1995 — Lwów-Kijów (15.10−27.10 1995). Temat: Współ­cze­sne mity ukra­iń­skie.
 • 1999 — Mon­go­lia (sier­pień 1999). Temat. Wspól­cze­sne mity mon­gol­skie.
 • 2000 — Mon­go­lia-Chiny-Tybet-Nepal-Indie (pierw­sza grupa). Mon­go­lia-Chiny-Tybet-Kazach­stan-Rosja (druga grupa). Temat: Współ­cze­sne mity (mon­gol­skie)
  azja­tyc­kie.
 • 2000 — Kijów (paź­dzier­nik) Temat: Współ­cze­sne mity ukra­iń­skie.
 • 2001 — Mon­go­lia. Temat: Współ­cze­sne obrzędy pogrze­bowe Mon­go­łów.
 • 2002 — Sło­wa­cja: Zylina-Rużom­be­rok-Bra­ty­sława. Temat: Współ­cze­sne legendy miej­skie Sło­wa­ków.
 • 2003 — Lwów-Stryj (wrze­sień). Temat: Folk­lor miej­ski Lwowa i Stryja
 • 2004 — Lwów-Stryj (kwie­cień). Temat: Folk­lor miej­ski Lwowa i Stryja

Opra­co­wa­nie naukowe tek­stów i druk Zeszy­tów nauko­wych pra­cow­ni­ków i stu­den­tów UŚ Tek­sty z ulicy”:

 • Tek­sty z ulicy. Zeszyt folk­lo­ry­styczny Nr 1, pod red. D. Czu­bali i M. Czu­ba­liny, Kato­wice 1995.
 • Tek­sty z ulicy. Zeszyt folk­lo­ry­styczny Nr 2, pod red. D. Czu­bali i D. Wężo­wicz-Ziół­kow­skiej, Kato­wice 1996.
 • Tek­sty z ulicy. Zeszyt folk­lo­ry­styczny Nr 3 – 4, pod red. D. Czu­bali i D. Wężo­wicz-Ziół­kow­skiej, Kato­wice 1999.
 • Tek­sty z ulicy. Zeszyt folk­lo­ry­styczny Nr 5 – 6, pod red. D. Czu­bali i D. Wężo­wicz-Ziół­kow­skiej, Kato­wice 2003.
 • Tek­sty z ulicy. Zeszyt folk­lo­ry­styczny Nr 7, red. D. Czu­bala.
 • Tek­sty z ulicy. Zeszyt kul­tu­ro­znaw­czy Nr 8, pod red. D. Wężo­wicz-Ziół­kow­skiej i E. Yazy­ko­vej, Kato­wice 2004.
 • Tek­sty z ulicy. Zeszyt meme­tyczny Nr 9, pod red. D. Wężo­wicz-Ziół­kow­skiej, współpr. M. Nosz­czyk, Kato­wice 2005.
 • Tek­sty z ulicy. Zeszyt meme­tyczny Nr 10, pod red. D. Wężo­wicz-Ziół­kow­skiej, współpr. M. Nosz­czyk, Kato­wice 2006.
 • Tek­sty z ulicy. Zeszyt meme­tyczny Nr 11, pod red. D. Wężo­wicz-Ziół­kow­skiej, współpr. M. Nosz­czyk, Kato­wice 2007.
 • Tek­sty z ulicy. Zeszyt meme­tyczny Nr 12, pod red. D. Wężo­wicz-Ziół­kow­skiej, współpr. M. Nosz­czyk, Kato­wice 2008.
 • Tek­sty z ulicy. Zeszyt meme­tyczny Nr 13, pod red. D. Wężo­wicz-Ziół­kow­skiej, współpr. M. Nosz­czyk, Kato­wice 2011.
 • Tek­sty z ulicy. Zeszyt meme­tyczny Nr 14, pod red. D. Wężo­wicz-Ziół­kow­skiej, współpr. M. Nosz­czyk, Kato­wice 2012.

Udział człon­ków Koła w kon­fe­ren­cjach nauko­wych (łącz­nie 18 refe­ra­tów, z czego 7 od r. 2003).

Udział w Tar­gach Edu­ka­cyj­nych i Festi­wa­lach Nauki UŚ — 2001, 2004, 2006.

Orga­ni­za­cja ogól­no­pol­skich kon­fe­ren­cji i warsz­ta­tów nauko­wych:

  • 1980 — Orga­ni­za­cja ogól­no­pol­skiej sesji nauko­wej towa­rzy­szą­cej I Ogól­no­pol­skiemu Festi­wa­lowi Stu­denc­kich Zespo­łów Folk­lo­ry­stycz­nych w Sosnowcu. Udział wzięli m.in.: prof. Józef Burszta, dr doc. Adolf Dygacz, prof. ATH dr hab. Dio­ni­zjusz Czu­bala, prof. dr hab. Ewa Kosow­ska, dr Urszula Kowal­ska, dr Euge­niusz Jawor­ski, dr Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska, mgr Michał Waliń­ski.
  • 2005 — I Ogól­no­pol­skie Warsz­taty Meme­tyczne: Meme­tyka. Teo­rie i apli­ka­cje Szczyrk (13−15 sty­czeń 2005).
  • 2005 — Warsz­taty naukowe: Folk­lor i tra­dy­cje kul­tu­rowe regionu Tran­syl­wa­nii

Szczyrk (16−18 gru­dzień 2005).

 • 2006 — II Ogól­no­pol­skie Warsz­taty Meme­tyczne: Meme­tyka. Apli­ka­cje i kon­tro­wer­sje, Szczyrk (13−15 luty 2006).
 • 2007 — III Ogól­no­pol­skie Warsz­taty Meme­tyczne: Repro­duk­cja i repli­ka­cja w kul­tu­rze i bio­lo­gii; Szczyrk (23−25 marzec 2007).
 • 2008 — IV Ogól­no­pol­skie Warsz­taty Meme­tyczne: Przy­pa­dek i koniecz­ność w ewo­lu­cji (Szczyrk 18 – 20 kwiet­nia 2008).
 • 2009 — V Ogól­no­pol­skie Warsz­taty Meme­tyczne: Więk­szość a postęp ewo­lu­cji (Szczyrk 23 – 24 maja 2009).
 • 2010 — VI Ogól­no­pol­skie Warsz­taty Meme­tyczne: Mniej­szość wobec więk­szo­ści (Cie­szyn, 3 – 5 grud­nia 2010).
 • 2012 — VII Ogól­no­pol­skie Warsz­taty Meme­tyczne: Powta­rzal­ność i zmien­ność w natu­rze i kul­tu­rze (8−10 marca 2012).

Opie­kun naukowy

dr hab. Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska
e-mail: pidobro@​poczta.​onet.​pl