Studenckie Koło Naukowe Filozofii Kultury

Koło Naukowe Filozofii Kultury

Opiekun merytoryczny

dr hab. Aleksandra Kunce

Władze koła

Przewodniczący

Kamil Kozakowski

Zastępca przewodniczącego

Elżbieta Pachuła

Sekretarz

Katarzyna Pyszkowska

Skarbnik

Kamil Buchta

Oficjalna strona

http://​fkul​tury​.us​.edu​.pl

Koło Naukowe Filozofii Kultury zrze­sza przede wszyst­kim stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa, mię­dzy­wy­dzia­ło­wych stu­diów huma­ni­stycz­nych, dok­to­ran­tów Wydziału Filologicznego. Perspektywa antro­po­lo­giczna, którą koło obrało za plat­formę ide­ową, orien­tuje inter­dy­scy­pli­nar­nie. Celem jest pogłę­bia­nie wie­dzy teo­re­tycz­nej i kre­owa­nie wni­kli­wych prób inter­pre­ta­cji zda­rzeń kul­tu­ro­wych.

Koło zostało zało­żone w listo­pa­dzie 2002 roku i w pierw­szym roku 2002/​2003 swą dzia­łal­ność skon­cen­tro­wało na orga­ni­zo­wa­niu semi­na­riów podej­mu­ją­cych pro­ble­ma­tykę Innego, Tego Samego, Obcego w euro­pej­skiej reflek­sji antro­po­lo­gicz­nej. Wśród przy­wo­ły­wa­nych i inter­pre­to­wa­nych auto­rów zna­leźli się więc Levinas, Foucault, Derrida czy Rousseau, a także Hegel, Nietzsche. Pośród wąt­ków obecna była toż­sa­mość czło­wieka, ciało ludz­kie w este­tyce, pro­blem natury ludz­kiej. Jednocześnie człon­ko­wie Koła orga­ni­zo­wali wykłady gościnne (na temat obco­ści w kul­tu­rze Dalekiego Wschodu), uczest­ni­czyli w kon­fe­ren­cjach nauko­wych, orga­ni­zo­wali wystawy, pra­co­wali na przy­go­to­wa­niem pierw­szego numeru pisma nauko­wego Anthropos?” (pół­rocz­nik, numer pierw­szy – kwie­cień 2003).

W następ­nym roku prace Koła zwią­zane były głów­nie z semi­na­riami poświę­co­nymi kul­tu­rze hisz­pań­skiej, este­tyce japoń­skiej, ale rów­nież etyce życia. Pojawiały się więc w prze­strzeni men­tal­nej hasła-klu­cze: Ortega y Gasset, Fuentes, Barthes, Benedict, haiku, Oshima czy Schweizer. W tym też roku ogło­szono kon­kurs poświę­cony idei Europy. Wzorem lat ubie­głych stu­denci włą­czali się w dzia­łal­ność kon­fe­ren­cyjną, wysta­wową.

W roku aka­de­mic­kim 2004/​2005 Koło pra­co­wało nad pro­jek­tem TABU, co prze­kła­dało się na wykłady i semi­na­ria doty­czące antro­po­lo­gii tabu czy jego tek­sto­wych reali­za­cji np. w piśmien­nic­twie Llosy. Inna dzia­łal­ność doty­czyła wystaw, udziału w kon­fe­ren­cjach ogól­no­pol­skich. Obecny rok aka­de­micki 2005/​2006 przy­niósł kon­ty­nu­ację docie­kań wokół tabu i nie­obec­no­ści, a także orga­ni­za­cję kon­fe­ren­cji poświę­co­nej tej pro­ble­ma­tyce. Ponadto skon­cen­tro­wano się na wyda­niu pre­zen­to­wa­nych tu nume­rów cza­so­pi­sma i zre­ali­zo­wa­niu prze­glądu fil­mów fiń­skich i nor­we­skich. Ogłoszono rów­nież, wzo­rem lat poprzed­nich kon­kurs na esej zogni­sko­wany wokół tematu Codzienność war­to­ści – war­tość codzien­no­ści”.

W roku 2007 docie­ka­nia skon­cen­tro­wane zostały wokół cie­le­sno­ści w kul­tu­rze, co zostało uwień­czone w czerwcu 2007 roku orga­ni­za­cją ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji dok­to­ran­tów i stu­den­tów nt. Soma(w)tyczność. Wejścia ciała w lite­ra­turę, sztukę, film”. W latach 2008 – 2009 Koło reali­zuje pro­jekty Uśmiech i śmiech w kul­tu­rze” i Nomadyzm” (osoby pro­wa­dzące pro­jekty: Magdalena Kubica i Magdalena Kłosińska), które obej­mują prace badaw­cze, publi­ka­cje, warsz­taty dla dzieci i kon­kursy naukowe

Od 2010 roku koło pod­jęto wiele pro­jek­tów:

  1. Opisywanie świata nie­po­zna­nego: cykl dys­ku­syjny poświę­cony odkryw­com i podróż­ni­kom.
  2. Laboratorium obrazu 2: Wokół Monty Pythona.
  3. Panel dys­ku­syjny Anatomia zła”.
  4. Laboratorium kul­tury: Slavdom Expedition.
  5. Laboratorium kul­tury: Radość tro­pi­ków” (opu­bli­ko­wany numer 1 Laboratorium kul­tury”. Wokół Smutku tro­pi­ków C. Levi-Straussa.
  6. Laboratorium obrazu: 1968. O rewo­lu­cjach.
  7. Laboratorium kul­tury”, nr 2: Wolność w reli­giach /​Wolność dla reli­gii?. (http://​labo​ra​to​rium​.kul​tury​.us​.edu​.pl/).

Serdecznie zapra­szamy do udziału w przed­się­wzię­ciach orga­ni­zo­wa­nych przez Koło.

Historia

Koło Naukowe Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego powstało 29 listo­pada 2003 roku. Inicjatorami przed­się­wzię­cia byli stu­denci kul­tu­ro­znaw­stwa. Skład zało­ży­ciel­ski Koła był nastę­pu­jący: Paweł Ciepliński, Joanna Czyż, Monika Gnieciak, Dobrochna Kruk, Agata Liniany, Ewelina Pępiak, Marta Waseńczuk, Agnieszka Wawszkiewicz, Wojciech Ziółkowski.

e-mail: fkultury@​us.​edu.​pl