Stu­denc­kie Koło Naukowe Filo­zo­fii Kul­tury

Koło Naukowe Filo­zo­fii Kul­tury

Opie­kun mery­to­ryczny

dr hab. Alek­san­dra Kunce

Wła­dze koła

Prze­wod­ni­czący

Kamil Koza­kow­ski

Zastępca prze­wod­ni­czą­cego

Elż­bieta Pachuła

Sekre­tarz

Kata­rzyna Pysz­kow­ska

Skarb­nik

Kamil Buchta

Ofi­cjalna strona

http://​fkul​tury​.us​.edu​.pl

Koło Naukowe Filo­zo­fii Kul­tury zrze­sza przede wszyst­kim stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa, mię­dzy­wy­dzia­ło­wych stu­diów huma­ni­stycz­nych, dok­to­ran­tów Wydziału Filo­lo­gicz­nego. Per­spek­tywa antro­po­lo­giczna, którą koło obrało za plat­formę ide­ową, orien­tuje inter­dy­scy­pli­nar­nie. Celem jest pogłę­bia­nie wie­dzy teo­re­tycz­nej i kre­owa­nie wni­kli­wych prób inter­pre­ta­cji zda­rzeń kul­tu­ro­wych.

Koło zostało zało­żone w listo­pa­dzie 2002 roku i w pierw­szym roku 2002/​2003 swą dzia­łal­ność skon­cen­tro­wało na orga­ni­zo­wa­niu semi­na­riów podej­mu­ją­cych pro­ble­ma­tykę Innego, Tego Samego, Obcego w euro­pej­skiej reflek­sji antro­po­lo­gicz­nej. Wśród przy­wo­ły­wa­nych i inter­pre­to­wa­nych auto­rów zna­leźli się więc Levi­nas, Foucault, Der­rida czy Rous­seau, a także Hegel, Nie­tz­sche. Pośród wąt­ków obecna była toż­sa­mość czło­wieka, ciało ludz­kie w este­tyce, pro­blem natury ludz­kiej. Jed­no­cze­śnie człon­ko­wie Koła orga­ni­zo­wali wykłady gościnne (na temat obco­ści w kul­tu­rze Dale­kiego Wschodu), uczest­ni­czyli w kon­fe­ren­cjach nauko­wych, orga­ni­zo­wali wystawy, pra­co­wali na przy­go­to­wa­niem pierw­szego numeru pisma nauko­wego Anth­ro­pos?” (pół­rocz­nik, numer pierw­szy – kwie­cień 2003).

W następ­nym roku prace Koła zwią­zane były głów­nie z semi­na­riami poświę­co­nymi kul­tu­rze hisz­pań­skiej, este­tyce japoń­skiej, ale rów­nież etyce życia. Poja­wiały się więc w prze­strzeni men­tal­nej hasła-klu­cze: Ortega y Gas­set, Fuen­tes, Bar­thes, Bene­dict, haiku, Oshima czy Schwe­izer. W tym też roku ogło­szono kon­kurs poświę­cony idei Europy. Wzo­rem lat ubie­głych stu­denci włą­czali się w dzia­łal­ność kon­fe­ren­cyjną, wysta­wową.

W roku aka­de­mic­kim 2004/​2005 Koło pra­co­wało nad pro­jek­tem TABU, co prze­kła­dało się na wykłady i semi­na­ria doty­czące antro­po­lo­gii tabu czy jego tek­sto­wych reali­za­cji np. w piśmien­nic­twie Llosy. Inna dzia­łal­ność doty­czyła wystaw, udziału w kon­fe­ren­cjach ogól­no­pol­skich. Obecny rok aka­de­micki 2005/​2006 przy­niósł kon­ty­nu­ację docie­kań wokół tabu i nie­obec­no­ści, a także orga­ni­za­cję kon­fe­ren­cji poświę­co­nej tej pro­ble­ma­tyce. Ponadto skon­cen­tro­wano się na wyda­niu pre­zen­to­wa­nych tu nume­rów cza­so­pi­sma i zre­ali­zo­wa­niu prze­glądu fil­mów fiń­skich i nor­we­skich. Ogło­szono rów­nież, wzo­rem lat poprzed­nich kon­kurs na esej zogni­sko­wany wokół tematu Codzien­ność war­to­ści – war­tość codzien­no­ści”.

W roku 2007 docie­ka­nia skon­cen­tro­wane zostały wokół cie­le­sno­ści w kul­tu­rze, co zostało uwień­czone w czerwcu 2007 roku orga­ni­za­cją ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji dok­to­ran­tów i stu­den­tów nt. Soma(w)tyczność. Wej­ścia ciała w lite­ra­turę, sztukę, film”. W latach 2008 – 2009 Koło reali­zuje pro­jekty Uśmiech i śmiech w kul­tu­rze” i Noma­dyzm” (osoby pro­wa­dzące pro­jekty: Mag­da­lena Kubica i Mag­da­lena Kło­siń­ska), które obej­mują prace badaw­cze, publi­ka­cje, warsz­taty dla dzieci i kon­kursy naukowe

Od 2010 roku koło pod­jęto wiele pro­jek­tów:

  1. Opi­sy­wa­nie świata nie­po­zna­nego: cykl dys­ku­syjny poświę­cony odkryw­com i podróż­ni­kom.
  2. Labo­ra­to­rium obrazu 2: Wokół Monty Pythona.
  3. Panel dys­ku­syjny Ana­to­mia zła”.
  4. Labo­ra­to­rium kul­tury: Sla­vdom Expe­di­tion.
  5. Labo­ra­to­rium kul­tury: Radość tro­pi­ków” (opu­bli­ko­wany numer 1 Labo­ra­to­rium kul­tury”. Wokół Smutku tro­pi­ków C. Levi-Straussa.
  6. Labo­ra­to­rium obrazu: 1968. O rewo­lu­cjach.
  7. Labo­ra­to­rium kul­tury”, nr 2: Wol­ność w reli­giach /​Wol­ność dla reli­gii?. (http://​labo​ra​to​rium​.kul​tury​.us​.edu​.pl/).

Ser­decz­nie zapra­szamy do udziału w przed­się­wzię­ciach orga­ni­zo­wa­nych przez Koło.

Histo­ria

Koło Naukowe Filo­zo­fii Kul­tury przy Wydziale Filo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego powstało 29 listo­pada 2003 roku. Ini­cja­to­rami przed­się­wzię­cia byli stu­denci kul­tu­ro­znaw­stwa. Skład zało­ży­ciel­ski Koła był nastę­pu­jący: Paweł Cie­pliń­ski, Joanna Czyż, Monika Gnie­ciak, Dobrochna Kruk, Agata Liniany, Ewe­lina Pępiak, Marta Waseń­czuk, Agnieszka Wawsz­kie­wicz, Woj­ciech Ziół­kow­ski.

e-mail: fkultury@​us.​edu.​pl