Studenckie Koło Naukowe Estetyków

Studenckie Koło Naukowe Estetyków

Studenckie Koło Naukowe Estetyków działa od roku 2005 przy Pracowni Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze UŚ, a od 2013 przy Zakładzie Estetyki INKSI UŚ. Opiekunem jest dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk.

Wiosną 2006 roku KNE, w ramach II Studenckiego Festiwalu Nauki orga­ni­zo­wa­nego przez URSS, zor­ga­ni­zo­wało warsz­taty ryso­wa­nia man­dali zaty­tu­ło­wane Mandale czte­rech żywio­łów”. Podczas zajęć została przed­sta­wiona cha­rak­te­ry­styka każ­dego żywiołu, słu­żą­cego jako inspi­ra­cja do stwo­rze­nia przez każ­dego uczest­nika swo­jej man­dali. Warsztaty te były pierw­szą reali­za­cją autor­skiego pro­jektu KNE, który jest skie­ro­wany zarówno do stu­den­tów, jak rów­nież, po nie­licz­nych mody­fi­ka­cjach, może zostać prze­pro­wa­dzony wśród uczniów szkół śred­nich, gim­na­zjum czy nawet pod­sta­wówki.

Kolejne warsz­taty KNE prze­pro­wa­dziło pod­czas I Polskiego Kongresu Estetycznego odby­wa­ją­cego się we wrze­śniu 2006 roku w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Polskie Towarzystwo Estetyczne. Ponadto człon­ko­wie Koła mogli zapo­znać się z naj­now­szymi poglą­dami w dzie­dzi­nie este­tyki zapre­zen­to­wa­nymi przez czo­ło­wych este­ty­ków w Polsce, a także spo­tkać się z naukow­cami świa­to­wej rangi mię­dzy innymi takimi jak Richard Shusterman.

W paź­dzier­niku 2006 roku we współ­pracy z Kołem Naukowym Filmoznawców KNE zor­ga­ni­zo­wało IV Ogólnopolską Konferencję Studencką Kwadratura Koła pod hasłem Na początku były żywioły… Gościliśmy stu­den­tów i dok­to­ran­tów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Łódzkiego, Gdańskiego, Wrocławskiego oraz w więk­szo­ści z Uniwersytetu Śląskiego. Podczas dys­ku­sji można było zaob­ser­wo­wać i porów­nać róż­nice sta­no­wisk stu­den­tów oraz odmienny zakres wie­dzy i sto­sunku do przed­miotu. Oprócz wystą­pień stu­den­tów kon­fe­ren­cja obej­mo­wała także pro­jek­cję filmu Genensis w reży­se­rii Claude Nuridsany i Marie Perennou, która miała miej­sce w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos w Katowicach. Konferencja pozwo­liła na zapo­zna­nie się stu­den­tów z róż­nych ośrod­ków nauko­wych z całej Polski, wymianę poglą­dów, a także na ponowne zain­te­re­so­wa­nie się tema­tyką żywio­łów. Prace uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji zostaną opu­bli­ko­wane w czwar­tym nume­rze ogól­no­pol­skiego rocz­nika kół huma­ni­stycz­nych Kwadratura Koła.

Życie kul­tu­ralne regionu, będące nie­ustan­nie w polu zain­te­re­so­wań człon­ków Koła było oka­zją do kilku spo­tkań poza murami Uniwersytetu, pod­czas takich wyda­rzeń jak: spek­takl Bóg Niżyński teatru Wierszalin w Bytomskim Centrum Kultury (17.11.2006), wer­ni­saż wystawy prac Pierre a Alechinsky egoBWA w Katowicach (23.11.2006), wer­ni­saż wystawy Kolekcje. Obiekty i subiekty z lat otat­nich Andrzeja Urbanowicza w Górnośląskim Centrum Kultury, odby­wa­ją­cych się w ramach XV Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej Ars Cameralis, kon­cert Tomasza Stańki w Teatrze Rozrywki (4.12.2006) oraz przed­sta­wie­nie Lekcja E. Ionesco teatru Korez (9.12.2006). Wyjście naprze­ciw sztuce pozwala zdo­być orien­ta­cję we współ­cze­snych zja­wi­skach kul­tu­ral­nych, a dys­ku­sje na świa­dome uczest­nic­two w kul­tu­rze i pod­ję­cie badań w ich zakre­sie.