Stu­denc­kie Koło Naukowe Este­ty­ków

Stu­denc­kie Koło Naukowe Este­ty­ków

Stu­denc­kie Koło Naukowe Este­ty­ków działa od roku 2005 przy Pra­cowni Este­tyki Insty­tutu Nauk o Kul­tu­rze UŚ, a od 2013 przy Zakła­dzie Este­tyki INKSI UŚ. Opie­ku­nem jest dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk.

Wio­sną 2006 roku KNE, w ramach II Stu­denc­kiego Festi­walu Nauki orga­ni­zo­wa­nego przez URSS, zor­ga­ni­zo­wało warsz­taty ryso­wa­nia man­dali zaty­tu­ło­wane Man­dale czte­rech żywio­łów”. Pod­czas zajęć została przed­sta­wiona cha­rak­te­ry­styka każ­dego żywiołu, słu­żą­cego jako inspi­ra­cja do stwo­rze­nia przez każ­dego uczest­nika swo­jej man­dali. Warsz­taty te były pierw­szą reali­za­cją autor­skiego pro­jektu KNE, który jest skie­ro­wany zarówno do stu­den­tów, jak rów­nież, po nie­licz­nych mody­fi­ka­cjach, może zostać prze­pro­wa­dzony wśród uczniów szkół śred­nich, gim­na­zjum czy nawet pod­sta­wówki.

Kolejne warsz­taty KNE prze­pro­wa­dziło pod­czas I Pol­skiego Kon­gresu Este­tycz­nego odby­wa­ją­cego się we wrze­śniu 2006 roku w Kra­ko­wie na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Este­tyczne. Ponadto człon­ko­wie Koła mogli zapo­znać się z naj­now­szymi poglą­dami w dzie­dzi­nie este­tyki zapre­zen­to­wa­nymi przez czo­ło­wych este­ty­ków w Pol­sce, a także spo­tkać się z naukow­cami świa­to­wej rangi mię­dzy innymi takimi jak Richard Shu­ster­man.

W paź­dzier­niku 2006 roku we współ­pracy z Kołem Nauko­wym Fil­mo­znaw­ców KNE zor­ga­ni­zo­wało IV Ogól­no­pol­ską Kon­fe­ren­cję Stu­dencką Kwa­dra­tura Koła pod hasłem Na początku były żywioły… Gości­li­śmy stu­den­tów i dok­to­ran­tów z Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, War­szaw­skiego, Łódz­kiego, Gdań­skiego, Wro­cław­skiego oraz w więk­szo­ści z Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego. Pod­czas dys­ku­sji można było zaob­ser­wo­wać i porów­nać róż­nice sta­no­wisk stu­den­tów oraz odmienny zakres wie­dzy i sto­sunku do przed­miotu. Oprócz wystą­pień stu­den­tów kon­fe­ren­cja obej­mo­wała także pro­jek­cję filmu Genen­sis w reży­se­rii Claude Nurid­sany i Marie Peren­nou, która miała miej­sce w Cen­trum Sztuki Fil­mo­wej Kosmos w Kato­wi­cach. Kon­fe­ren­cja pozwo­liła na zapo­zna­nie się stu­den­tów z róż­nych ośrod­ków nauko­wych z całej Pol­ski, wymianę poglą­dów, a także na ponowne zain­te­re­so­wa­nie się tema­tyką żywio­łów. Prace uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji zostaną opu­bli­ko­wane w czwar­tym nume­rze ogól­no­pol­skiego rocz­nika kół huma­ni­stycz­nych Kwa­dra­tura Koła.

Życie kul­tu­ralne regionu, będące nie­ustan­nie w polu zain­te­re­so­wań człon­ków Koła było oka­zją do kilku spo­tkań poza murami Uni­wer­sy­tetu, pod­czas takich wyda­rzeń jak: spek­takl Bóg Niżyń­ski teatru Wier­sza­lin w Bytom­skim Cen­trum Kul­tury (17.11.2006), wer­ni­saż wystawy prac Pierre a Ale­chin­sky egoBWA w Kato­wi­cach (23.11.2006), wer­ni­saż wystawy Kolek­cje. Obiekty i subiekty z lat otat­nich Andrzeja Urba­no­wi­cza w Gór­no­ślą­skim Cen­trum Kul­tury, odby­wa­ją­cych się w ramach XV Gór­no­ślą­skiego Festi­walu Sztuki Kame­ral­nej Ars Came­ra­lis, kon­cert Toma­sza Stańki w Teatrze Roz­rywki (4.12.2006) oraz przed­sta­wie­nie Lek­cja E. Ione­sco teatru Korez (9.12.2006). Wyj­ście naprze­ciw sztuce pozwala zdo­być orien­ta­cję we współ­cze­snych zja­wi­skach kul­tu­ral­nych, a dys­ku­sje na świa­dome uczest­nic­two w kul­tu­rze i pod­ję­cie badań w ich zakre­sie.