Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ

40 – 032 Katowice
plac Sejmu Śląskiego 1

e-mail: kndk@​us.​edu.​pl
strona inter­ne­towa: www​.kndk​.us​.edu​.pl

O nas

Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ zostało zało­żone w lutym 2012 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i działa pod opieką prof. zw. dr hab. Ewy Kosowskiej. Interdyscyplinarny cha­rak­ter roz­wa­żań z zakresu nauk o kul­tu­rze i wie­lość pro­ble­ma­tyk, które podej­mują dok­to­ranci stu­diów kul­tu­ro­znaw­czych, w bez­po­średni spo­sób wpływa na kształt ini­cja­tyw Koła i spo­sób for­mu­ło­wa­nia przy­ję­tych przez nie celów. KNDK wyzna­czyło sobie za prio­ry­tet stwo­rze­nie plat­formy, która będzie słu­żyła pomocą w reali­za­cji przed­się­wzięć zwią­za­nych z róż­no­rod­nymi pro­jek­tami badaw­czymi i edu­ka­cyj­nymi. Głównym celem jest więc stwo­rze­nie przy­ja­znego śro­do­wi­ska, wspie­ra­ją­cego roz­ma­ite ini­cja­tywy poprzez ofertę mery­to­rycz­nego, orga­ni­za­cyj­nego i for­mal­nego wspar­cia. Środowiska, które będzie zarówno ini­cjo­wało dzia­ła­nia, jak i je wspie­rało.

Organizujemy:

 • kon­fe­ren­cje,
 • semi­na­ria,
 • panele dys­ku­syjne,
 • cykle spo­tkań,
 • wykłady gościnne,
 • warsz­taty,
 • wyjazdy badaw­cze.

Inicjujemy:

 • pro­gramy badaw­cze,
 • bada­nia terenowe,wydawnictwa naukowe,
 • dzia­ła­nia arty­styczne,
 • pro­jekty edu­ka­cji kul­tu­ro­znaw­czej.

Wspieramy w zakresie:

 • pisa­nia wnio­sków na pozio­mie Instytutu, Wydziału i Uniwersytetu,
 • kon­stru­owa­nia budżetu,
 • mery­to­rycz­nego dopra­co­wa­nia pro­jektu,
 • porad doty­czą­cych roz­li­cza­nia przed­się­wzię­cia,
 • regu­la­mi­nów doty­czą­cych przy­zna­wa­nia gran­tów i sty­pen­diów.

Współpraca

Zapraszamy do współ­pracy dok­to­ran­tów szu­ka­ją­cych pomocy w reali­za­cji wła­snych przed­się­wzięć oraz tych, któ­rzy myślą o włą­cze­niu się w aktu­al­nie trwa­jące pro­jekty. Specyfika Koła pozwala na two­rze­nie auto­no­micz­nych sek­cji oraz grup zaj­mu­ją­cych się dowolną pro­ble­ma­tyką wcho­dzącą w zakres reflek­sji kul­tu­ro­znaw­czej. Jesteśmy otwarci na współ­pracę przy pro­jek­tach edu­ka­cyj­nych, badaw­czych i pro­pa­gu­ją­cych wie­dzę o kul­tu­rze.

Do wspól­nych dzia­łań zapra­szamy rów­nież insty­tu­cje. Dotąd współ­pra­co­wa­li­śmy (lub nadal współ­pra­cu­jemy) z:

 • towa­rzy­stwami, sto­wa­rzy­sze­niami, orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi: Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym, Regionalnym Centrum Wolontariatu, Stowarzyszeniem Szatnia”;
 • orga­ni­za­cjami stu­denc­kimi: Kołem Naukowym Antropologii Kultury, Kołem Naukowym Filozofii Kultury, Kołem Naukowym Filmoznawców Kinotok”;
 • cza­so­pi­smami: Laboratorium Kultury”, Kwadraturą Koła”, Suplementem”;
 • insty­tu­cjami kul­tury: gale­rią tym­cza­sową;
 • szko­łami: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie;
 • fir­mami: gru​pa​kul​tu​ralna​.pl, KMB Press, Mandla Media, Coffee Can Sp. z o.o.

Władze Koła

Opiekun Koła

prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska

Przewodniczący

mgr Adam Andrysek

Z-ca Przewodniczącego ds. Merytorycznych

mgr Adam Pisarek

Z-ca Przewodniczącego ds. Organizacyjnych

mgr Emilia Wieczorkowska

Skarbnik

mgr Monika Sadowska

Sekretarz

mgr Ewa Walewska