Koło Naukowe Dok­to­ran­tów Kul­tu­ro­znaw­stwa UŚ

40 – 032 Kato­wice
plac Sejmu Ślą­skiego 1

e-mail: kndk@​us.​edu.​pl
strona inter­ne­towa: www​.kndk​.us​.edu​.pl

O nas

Koło Naukowe Dok­to­ran­tów Kul­tu­ro­znaw­stwa UŚ zostało zało­żone w lutym 2012 na Wydziale Filo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego i działa pod opieką prof. zw. dr hab. Ewy Kosow­skiej. Inter­dy­scy­pli­narny cha­rak­ter roz­wa­żań z zakresu nauk o kul­tu­rze i wie­lość pro­ble­ma­tyk, które podej­mują dok­to­ranci stu­diów kul­tu­ro­znaw­czych, w bez­po­średni spo­sób wpływa na kształt ini­cja­tyw Koła i spo­sób for­mu­ło­wa­nia przy­ję­tych przez nie celów. KNDK wyzna­czyło sobie za prio­ry­tet stwo­rze­nie plat­formy, która będzie słu­żyła pomocą w reali­za­cji przed­się­wzięć zwią­za­nych z róż­no­rod­nymi pro­jek­tami badaw­czymi i edu­ka­cyj­nymi. Głów­nym celem jest więc stwo­rze­nie przy­ja­znego śro­do­wi­ska, wspie­ra­ją­cego roz­ma­ite ini­cja­tywy poprzez ofertę mery­to­rycz­nego, orga­ni­za­cyj­nego i for­mal­nego wspar­cia. Śro­do­wi­ska, które będzie zarówno ini­cjo­wało dzia­ła­nia, jak i je wspie­rało.

Orga­ni­zu­jemy:

 • kon­fe­ren­cje,
 • semi­na­ria,
 • panele dys­ku­syjne,
 • cykle spo­tkań,
 • wykłady gościnne,
 • warsz­taty,
 • wyjazdy badaw­cze.

Ini­cju­jemy:

 • pro­gramy badaw­cze,
 • bada­nia terenowe,wydawnictwa naukowe,
 • dzia­ła­nia arty­styczne,
 • pro­jekty edu­ka­cji kul­tu­ro­znaw­czej.

Wspie­ramy w zakre­sie:

 • pisa­nia wnio­sków na pozio­mie Insty­tutu, Wydziału i Uni­wer­sy­tetu,
 • kon­stru­owa­nia budżetu,
 • mery­to­rycz­nego dopra­co­wa­nia pro­jektu,
 • porad doty­czą­cych roz­li­cza­nia przed­się­wzię­cia,
 • regu­la­mi­nów doty­czą­cych przy­zna­wa­nia gran­tów i sty­pen­diów.

Współ­praca

Zapra­szamy do współ­pracy dok­to­ran­tów szu­ka­ją­cych pomocy w reali­za­cji wła­snych przed­się­wzięć oraz tych, któ­rzy myślą o włą­cze­niu się w aktu­al­nie trwa­jące pro­jekty. Spe­cy­fika Koła pozwala na two­rze­nie auto­no­micz­nych sek­cji oraz grup zaj­mu­ją­cych się dowolną pro­ble­ma­tyką wcho­dzącą w zakres reflek­sji kul­tu­ro­znaw­czej. Jeste­śmy otwarci na współ­pracę przy pro­jek­tach edu­ka­cyj­nych, badaw­czych i pro­pa­gu­ją­cych wie­dzę o kul­tu­rze.

Do wspól­nych dzia­łań zapra­szamy rów­nież insty­tu­cje. Dotąd współ­pra­co­wa­li­śmy (lub nadal współ­pra­cu­jemy) z:

 • towa­rzy­stwami, sto­wa­rzy­sze­niami, orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi: Pol­skim Towa­rzy­stwem Kul­tu­ro­znaw­czym, Regio­nal­nym Cen­trum Wolon­ta­riatu, Sto­wa­rzy­sze­niem Szat­nia”;
 • orga­ni­za­cjami stu­denc­kimi: Kołem Nauko­wym Antro­po­lo­gii Kul­tury, Kołem Nauko­wym Filo­zo­fii Kul­tury, Kołem Nauko­wym Fil­mo­znaw­ców Kino­tok”;
 • cza­so­pi­smami: Labo­ra­to­rium Kul­tury”, Kwa­dra­turą Koła”, Suple­men­tem”;
 • insty­tu­cjami kul­tury: gale­rią tym­cza­sową;
 • szko­łami: I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Miko­łaja Koper­nika w Będzi­nie;
 • fir­mami: gru​pa​kul​tu​ralna​.pl, KMB Press, Man­dla Media, Cof­fee Can Sp. z o.o.

Wła­dze Koła

Opie­kun Koła

prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska

Prze­wod­ni­czący

mgr Adam Andry­sek

Z-ca Prze­wod­ni­czą­cego ds. Mery­to­rycz­nych

mgr Adam Pisa­rek

Z-ca Prze­wod­ni­czą­cego ds. Orga­ni­za­cyj­nych

mgr Emi­lia Wie­czor­kow­ska

Skarb­nik

mgr Monika Sadow­ska

Sekre­tarz

mgr Ewa Walew­ska