Stu­denc­kie Koło Naukowe Antro­po­lo­gii Lite­ra­tury

Koło Naukowe Antro­po­lo­gów Lite­ra­tury powstało z ini­cja­tywy stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa w roku aka­de­mic­kim 2010/​2011. Celem naszym jest inter­pre­ta­cja tek­stów lite­rac­kich z per­spek­tywy kul­tu­ro­wej, pró­bu­jąca uwzględ­nić naj­now­sze zagad­nie­nia teo­rio­po­znaw­cze obecne we współ­cze­snym dys­kur­sie teo­re­tycz­no­li­te­rac­kim. Wśród poru­sza­nych do tej pory tema­tów należy wymie­nić: rein­ter­pre­ta­cję kształtu naj­now­szej lite­ra­tury, poetykę kul­tu­rową, dys­kurs post­ko­lo­nialny, kon­struk­ty­wizm. Mamy nadzieję, że nasze spoj­rze­nie roz­świe­tli istotne pro­blemy nur­tu­jące dzi­siej­szą huma­ni­stykę oraz stwo­rzy inter­dy­scy­pli­narne pole namy­słu pozwa­la­jące na nowo inter­pre­to­wać, a co za tym idzie, przede­fi­nio­wać skost­niałe modele recep­cji lite­ra­tury.

Nasze myśle­nie naj­le­piej wyraża:

Mały mani­fest

Poszu­ku­jemy Lite­ra­tury. Odkry­wamy ją na nowo. Bie­rzemy na warsz­tat wiel­kie dzieła, roz­kła­damy je na małe ele­menty i two­rzymy z nich nową jakość. Nie czu­jemy się wyjąt­kowi. W końcu Lite­ra­tura należy do wszyst­kich. Jed­nak my chcemy poka­zać, że w dzi­siej­szym elek­tro­nicz­nym świe­cie Ludzie Słowa wciąż mają coś do powie­dze­nia.

Prze­ciw­sta­wiamy się dzien­ni­kar­skim obiek­tyw­nym opi­som. Nas inte­re­suje to, co jest cał­ko­wi­cie indy­wi­du­alne. Szu­kamy war­to­ści, opi­su­jemy i odważ­nie patrzymy przed sie­bie. Wiemy, że każdy krok jest istotny. Dla­tego stą­pamy ostroż­nie. Przy­glą­damy się współ­cze­snym teo­riom lite­rac­kim i pró­bu­jemy je prze­two­rzyć na swój spo­sób.

Prze­ciw­sta­wiamy się wszech­obec­nym cyta­tom. My chcemy powie­dzieć coś swo­jego.

I wiemy, że to się nam uda.

Strona koła

www​.antro​lit​.word​press​.com