Najnowsze artykuły

Umowa partnerska INKSI UŚ z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie

W czwar­tek 12 stycz­nia 2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie zosta­nie pod­pi­sana umowa o współ­pracy dydak­tycz­nej pomię­dzy szkołą a naszym Instytutem.

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Z oka­zji nad­cho­dzą­cych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w imie­niu Dyrekcji Instytutu wszyst­kim Pracownikom, Doktorantom, Studentom, Absolwentom i Przyjaciołom skła­damy naj­szczer­sze życze­nia Zdrowia, Szczęścia i Spokoju, Świąt w Rodzinnej Atmosferze oraz Wszelkiej Pomyślności i Spełnienia Marzeń w Nadchodzącym Roku 2017. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! 

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki – oferta wolontariatu

Zapraszamy stu­den­tów do wolon­ta­riatu przy orga­ni­za­cji kon­fe­ren­cji pro­gra­mo­wej Narodowego Kongresu Nauki w stycz­niu 2017.

Wywiad z dr hab. Dobrosławą Wężowicz-Ziółkowską o memach

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z cało­ścią wywiadu, jakiego udzie­liła PAP dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, INKSI UŚ z oka­zji VII Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców: Memy, czyli życie spo­łeczne w cza­sach kul­tury obrazu.

Stypendia z Uniwersytetu w Toronto

Polish Language and Literature Program at the University of
Toronto zapra­sza stu­den­tów kie­run­ków huma­ni­stycz­nych Uniwersytetu Śląskiego do udziału w kon­kur­sach o sty­pen­dia dla stu­den­tów z Polski.

Polsko-kanadyjska konferencja o indygenności w teatrze, dramacie i performansie

Zapraszamy do udziału w pol­sko-kana­dyj­skiej kon­fe­ren­cji: Indygenne/​lokalne formy eks­pre­sji kul­tu­ro­wej w sztuce opo­wia­da­nia (sto­ry­tel­ling), dra­ma­cie, teatrze i per­for­man­sie. Głosy tra­dy­cji i współ­cze­sno­ści w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce” w dniach 26 – 28 kwiet­nia 2017 w Uniwersytecie Śląskim.