Najnowsze artykuły

logowanie_usos

Rejestracje na seminaria magisterskie 2016 – kultury mediów

Już 12 grud­nia zaczy­namy reje­stra­cje w USOSweb na semi­na­ria magi­ster­skie dla kul­tur mediów.

logowanie_usos

Rejestracje na seminaria magisterskie 2016 – kulturoznawstwo

Już 12 grud­nia zaczy­namy reje­stra­cje w USOSweb na semi­na­ria magi­ster­skie dla kul­tu­ro­znaw­ców.

chess_romain_guy_cc-by

Spotkania specjalnościowe dla I roku studiów II stopnia

Zapraszamy stu­den­tów I roku MU na spo­tka­nia doty­czące wyboru spe­cjal­no­ści.

logowanie_usos

Rejestracje w USOSweb dla studiów niestacjonarnych

Już 7 listo­pada roz­po­czy­nają się reje­stra­cje w USOSweb dla stu­den­tów stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych.

kursy_jezykowe

Lektoraty z języków obcych w roku akademickim 2016/​2017

Informacje o warun­kach reje­stra­cji na lek­to­raty, testach pozio­mu­ją­cych i zwol­nie­niach z zajęć języ­ko­wych.

bluzy-us

Spotkania adaptacyjne dla nowych studentów

Spotkania adap­ta­cyjne, spo­tka­nia infor­ma­cyjne, inau­gu­ra­cje, zaję­cia, wykład wpro­wa­dza­jący – czyli jak dobrze zacząć stu­dia.