Aktualności

Wybierz dobry kierunek

Kultury mediów

Profesjonalna znajomość reguł komunikacji medialnej — szerokie horyzonty i dobre perspektywy pracy.

 

Kultury mediów na Uniwersytecie Śląskim – to interdyscyplinarny kierunek studiów, prowadzony przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, łączący elementy historii, teorię i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi. Studia pozwalają zrozumieć przemiany kultury pod wpływem nowych technologii, ukazują trendy w rozwoju gatunków medialnych i komunikacji medialnej, dają podstawy warsztatu do pracy w mediach i przemyśle kreatywnym. Szczegóły dotyczące kierunku.

Kulturoznawstwo

Specjalistyczna wiedza o kodach kultury współczesnej — ciekawe możliwości kariery zawodowej.

 

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim — to nowoczesny kierunek studiów, prowadzony przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, dający solidne podstawy do pracy w różnych dziedzinach kultury, w tym animacji i edukacji kulturalnej oraz w różnych mediach. Program studiów łączy wiedzę o historii kultury, począwszy od starożytności po czasy współczesne, z teorią kultury i antropologią, warsztatem krytyki kulturowej (filmoznawczym, teatrologicznym, literaturoznawczym, estetycznym i nowomedialnym) oraz wiedzą o komunikacji interpersonalnej, językowej i medialnej. Daje podstawy do analizy zjawisk socjokulturowych, artystycznych, medialnych i popkulturowych. Szczegóły dotyczące kierunku.

Wszystkie typy studiów

 • Studia
  licencjackie

  Stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na dwóch kierunkach – kulturoznawstwo (specjalność: przestrzenie kultury) i kultury mediów (specjalność: nowe media). W ramach wspólnej specjalności na każdym kierunku dostępny jest szeroki wybór wąsko sprofilowanych seminariów dyplomowych i przedmiotów specjalizacyjnych o charakterze teoretycznym i warsztatowym. Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł licencjata kulturoznawstwa lub eksperta nowych mediów.

   

   

  REKRUTACJA

 • Studia
  magisterskie

  Stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na dwóch kierunkach – kulturoznawstwo (specjalności: teoria i antropologia kultury, teatrologia, filmoznawstwo i wiedza o mediach, kultura literacka, komunikacja kulturowa) oraz kultury mediów (specjalności: komunikacja medialna, kultury wizualne, estetyka wizualności, publicystyka nowomedialna, widowiska kulturowe). Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł magistra kulturoznawstwa lub magistra nowych mediów.

   

   

  REKRUTACJA

 • Studia
  doktoranckie

  Czteroletnie studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne. Doktoranci realizują w czasie studiów własne projekty badawcze pod opieką promotorów. Absolwenci uzyskują stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Obsługą administracyjną studiów zajmuje się Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego. Pracownicy INKSI prowadzą nadzór merytoryczny nad przebiegiem pracy doktorantów.

   

   

  REKRUTACJA