Najnowsze artykuły

Konferencja Indygenne/​lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze…”

Od 26 do 28 kwiet­nia 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5) odby­wać się będzie kon­fe­ren­cja naukowa poświę­cona bada­niom zło­żo­no­ści indy­gen­nych kul­tur Ameryki Północnej i kul­tur mniej­szych Europy Wschodniej i Centralnej – w ramach wspól­nego pro­jektu Centrum Studiów Kanadyjskich, Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ, Zespołu Badawczego Theatrum” Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Anglistyki i Biura Spraw Indygennych University of the Fraser Valley w Kanadzie. 

Program konferencji: Co nowego w nowych mediach?

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Co nowego w nowych mediach? Transformacje, per­spek­tywy, ocze­ki­wa­nia”, która odbę­dzie się 27 kwiet­nia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.

Spotkania specjalizacyjne dla licencjatu

Zapraszamy wszyst­kich stu­den­tów II roku stu­diów licen­cjac­kich na spo­tka­nia infor­ma­cyjne, doty­czące wyboru semi­na­rium dyplo­mo­wego. Na spo­tka­niach zostaną zapre­zen­to­wane otwie­rane w tym roku semi­na­ria oraz powią­zane z nimi spe­cja­li­za­cje. Prowadzący odpo­wie­dzą na Państwa pyta­nia. Poprosimy także o wstępne dekla­ra­cje. Obecność obo­wiąz­kowa. TERMINY SPOTKAŃ kul­tu­ro­znaw­stwo I rok lic. 26 kwiet­nia (środa), godz. 11:30, s. 208 kul­tury mediów II rok lic. 26 kwiet­nia (środa), godz. 12:30, s. 208

Dni Otwarte INKSI w 1 ZSO w Chorzowie

W dniu 6 kwiet­nia 2017 odbędą się I Dni Otwarte INKSI w 1 Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie. Nasi dok­to­ranci prze­pro­wa­dzą warsz­taty naukowe z zakresu ana­lizy dzieła fil­mo­wego, teatral­nego i komu­ni­ka­cji kul­tu­ro­wej dla wybra­nych lice­ali­stów i gim­na­zja­li­stów.

Wyniki rekrutacji wydziałowej w programie Erasmus+ 2017/​2018

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zakoń­czyła pro­ces oce­nia­nia kan­dy­da­tur do pro­gramu Erasmus+ na rok aka­de­micki 2017/​2018. Ostateczna lista osób wyjeż­dża­ją­cych na stu­dia lub prak­tyki zagra­niczne zosta­nie podana po ogło­sze­niu przez ogól­no­pol­ską agen­cję pro­gramu Erasmus+ wyni­ków kra­jo­wych. Szczegółowa lista ran­kin­gowa zosta­nie Państwu prze­słana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, praw­do­po­dob­nie w ciągu mie­siąca.

Konkurs Wyróżnień JM Rektora

Zapraszamy stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa i kul­tur mediów do skła­da­nia wnio­sków w IX edy­cji Konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wyróżnienia przy­zna­wane są stu­den­tom i dok­to­ran­tom za osią­gnię­cia i reali­za­cję ini­cja­tyw w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach dzia­łal­no­ści: spo­łecz­nej, kul­tu­ral­nej, arty­stycz­nej, spor­to­wej, nauko­wej, popu­lar­no­nau­ko­wej, a także za wspie­ra­nie i ini­cjo­wa­nie życia stu­denc­kiego. W tego­rocz­nej edy­cji wpro­wa­dzone zostały zmiany m.in. umoż­li­wia­jące sta­ra­nie się o wyróż­nie­nie oso­bom, które już je otrzy­mały. W kon­se­kwen­cji w kon­kur­sie apli­ko­wać mogą […]