Aktualności

Wybierz dobry kierunek

Kultury mediów

Profesjonalna znajomość reguł komunikacji medialnej — szerokie horyzonty i dobre perspektywy pracy.

 

Kultury mediów na Uniwersytecie Śląskim – to interdyscyplinarny kierunek studiów, prowadzony przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, łączący elementy historii, teorię i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi. Studia pozwalają zrozumieć przemiany kultury pod wpływem nowych technologii, ukazują trendy w rozwoju gatunków medialnych i komunikacji medialnej, dają podstawy warsztatu do pracy w mediach i przemyśle kreatywnym. Szczegóły dotyczące kierunku.

Kulturoznawstwo

Specjalistyczna wiedza o kodach kultury współczesnej — ciekawe możliwości kariery zawodowej.

 

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim — to nowoczesny kierunek studiów, prowadzony przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, dający solidne podstawy do pracy w różnych dziedzinach kultury, w tym animacji i edukacji kulturalnej oraz w różnych mediach. Program studiów łączy wiedzę o historii kultury, począwszy od starożytności po czasy współczesne, z teorią kultury i antropologią, warsztatem krytyki kulturowej (filmoznawczym, teatrologicznym, literaturoznawczym, estetycznym i nowomedialnym) oraz wiedzą o komunikacji interpersonalnej, językowej i medialnej. Daje podstawy do analizy zjawisk socjokulturowych, artystycznych, medialnych i popkulturowych. Szczegóły dotyczące kierunku.

Wszystkie typy studiów

 • Studia
  licencjackie

  Sta­cjo­narne i nie­sta­cjo­narne stu­dia I stop­nia na dwóch kie­run­kach — kul­tu­ro­znaw­stwo (spe­cjal­ność: prze­strze­nie kul­tury) i kul­tury mediów (spe­cjal­ność: nowe media). W ramach wspól­nej spe­cjal­no­ści na każ­dym kie­runku dostępny jest sze­roki wybór wąsko spro­fi­lo­wa­nych semi­na­riów dyplo­mo­wych i przed­mio­tów spe­cja­li­za­cyj­nych o cha­rak­te­rze teo­re­tycz­nym i warsz­ta­to­wym. Absol­wenci uzy­skują odpo­wied­nio tytuł licen­cjata kul­tu­ro­znaw­stwa lub eks­perta nowych mediów.

  REKRU­TA­CJA

 • Studia
  magisterskie

  Sta­cjo­narne i nie­sta­cjo­narne stu­dia II stop­nia na dwóch kie­run­kach — kul­tu­ro­znaw­stwo (spe­cjal­no­ści: teo­ria i antro­po­lo­gia kul­tury, teatro­lo­gia, fil­mo­znaw­stwo i wie­dza o mediach, kul­tura lite­racka, komu­ni­ka­cja kul­tu­rowa) oraz kul­tury mediów (spe­cjal­no­ści: komu­ni­ka­cja medialna, kul­tury wizu­alne, este­tyka wizu­al­no­ści, publi­cy­styka nowo­me­dialna, wido­wi­ska kul­tu­rowe). Absol­wenci uzy­skują odpo­wied­nio tytuł magi­stra kul­tu­ro­znaw­stwa lub magi­stra nowych mediów.

  REKRU­TA­CJA

 • Studia
  doktoranckie

  Czte­ro­let­nie stu­dia dok­to­ranc­kie sta­cjo­narne i nie­sta­cjo­narne. Dok­to­ranci reali­zują w cza­sie stu­diów wła­sne pro­jekty badaw­cze pod opieką pro­mo­to­rów. Absol­wenci uzy­skują sto­pień naukowy dok­tora nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie kul­tu­ro­znaw­stwa. Obsługą admi­ni­stra­cyjną stu­diów zaj­muje się Stu­dium Dok­to­ranc­kie Wydziału Filo­lo­gicz­nego. Pra­cow­nicy INKSI pro­wa­dzą nad­zór mery­to­ryczny nad prze­bie­giem pracy doktorantów.

  REKRU­TA­CJA