Najnowsze artykuły

Rekrutacja do programu Erasmus+

Zapraszamy do skła­da­nia doku­men­tów na wyjazdy zagra­niczne na stu­dia i prak­tyki.

Biuro projektowe NAS-DRA partnerem INKSI

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ pod­pi­sał umowę o współ­pracy z inno­wa­cyj­nym biu­rem archi­tek­to­nicz­nym NAS-DRA Paulina Grabowska z Katowic. Przedmiotem umowy jest współ­praca w zakre­sie dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej, badań nauko­wych oraz prak­tyk stu­denc­kich dla stu­den­tów naszych kie­run­ków, zwłasz­cza spe­cjal­no­ści pro­wa­dzo­nych przez Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni. 

CFP: Konferencja Naukowa: Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru

Zakład Teatru i Dramatu INKSI UŚ ser­decz­nie zapra­sza do udziału w kon­fe­ren­cji nauko­wej Pisanie dla sceny – nar­ra­cje współ­cze­snego teatru”, która odbę­dzie się w Katowicach w dniach 18 – 19 maja 2017 roku.

Rejestracje na WF i moduł ogólnouczelniany 2016/​2017 – I MU kulturoznawstwo i kultury mediów

Otwarte reje­stra­cje na WF i moduł ogól­no­uczel­niany dla stu­den­tów I roku stu­diów II stop­nia z kul­tu­ro­znaw­stwa i kul­tur mediów.

Rejestracje na przedmioty dla kultur mediów II stopnia 2016/​2017

Od 15 do 28 lutego trwają reje­stra­cje na przed­mioty w sys­te­mie USOSweb…

Rejestracje na przedmioty dla kulturoznawstwa II stopnia 2016/​2017

Od 15 do 28 lutego trwają reje­stra­cje na przed­mioty w sys­te­mie USOSweb…